فارسی
Saturday 08 May 2021

Dr. Fatemeh Ghanad

Rank: Associate ProfessorPhone:

02144238171-5 داخلی (323)

Email:

Research Areas
ICT Law، Child Law، E-Government

Institute:
Faculty of Human Sciences

Program:
E-Commerce Law

Dr. فاطمه قناد

رتبه: دانشیارتلفن:

02144238171-5 داخلی (323)

پست الکترونیک:

زمینه های پژوهشی
حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات، حقوق تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، حقوق کودک، جرم شناسی

نام مرکز:
دانشکده علوم انسانی

رشته:
حقوق تجارت الکترونیکی

Education

  • Bachelor's Degree , 1993 , Law , University of Tehran
  • Master's Degree , 1997 , Criminal Law and Criminology , Shahid Beheshti University
  • Ph.D. , 2006 , Criminal Law and Criminology , Shahid Beheshti University

Courses