دکتر فاطمه قناد

رتبه علمی: دانشیارتلفن:

02144238171-5 داخلی (323)

پست الکترونیکی:

زمینه های پژوهشی
حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات، حقوق تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، حقوق کودک، جرم شناسی

نام مرکز:
دانشکده علوم انسانی

رشته:
حقوق تجارت الکترونیکی

دکتر فاطمه قناد

رتبه: دانشیارتلفن:

02144238171-5 داخلی (323)

پست الکترونیک:

زمینه های پژوهشی
حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات، حقوق تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، حقوق کودک، جرم شناسی

نام مرکز:
دانشکده علوم انسانی

رشته:
حقوق تجارت الکترونیکی

تحصیلات

  • کارشناسی ، 1372 ، حقوق ، دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد ، 1376 ، حقوق کیفری و جرم شناسي ، دانشگاه شهيد بهشتي
  • دکتری ، 1385 ، حقوق کیفری و جرم شناسي ، دانشگاه شهيد بهشتي

لیست تدریس